Skip to main content

RobotCtrl_Power - 电源供电板

主要功能

  • 24V 电源输入(理论可以 15-40V)
  • 电池电源转 12V/5A 稳压器(带使能开关与指示灯)
  • 电池电源转 5V/5A 稳压器(带使能开关与指示灯)
  • 防反接保护(PMOS)
  • 防过压保护(大于 30V 开始保护)
  • 电池电源输出、12V 电源输出、5V 电源输出

文章作者:Power Lin
原文地址:https://wiki-power.com
版权声明:文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议,转载请注明出处。